Modern, practical and advanced methods in GIS

Kdybyste chtěli v používání GISu během tohoto akademického roku pokročit ještě dále, zapište si turnusový kurz GIS – moderně, prakticky a pokročile – MB120C46, který na GIS pro BA navazuje. Od účastníků předpokládáme znalosti základů práce v prostředí ArcGIS/QGIS. Praktický kurz se soustředí na náročnější praktické úlohy, které se nevešly do přednášky MB120C96 GIS pro biologické aplikace a především na řešení reálných problémů. 

Účastníci si osvojí pokročilé funkce a naučí se řešit problémy s prostorovými daty od jejich získání až po prezentaci výsledků. SIS: https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=MB120C46 

V minulých ročnících jsme se věnovali: Nosálům, cyklistice v Praze, Tříděným odpadům a zeleni v MČ Praha Vinoř.

Z každého turnusu vznikl článek v oborovém časopise ArcRevue.

Turnus 2015/16

V prvním oficiálním běhu turnusu jsme se zabývali výskytem nosálů na Šumavě :-). Výsledkem prvního oficiálního běhu turnusu v roce 2016 je článek Kolik je na Šumavě nosálů, který vyšel v časopise ArcRevue 2/2016

Turnus 2016/17

Kurz probíhal s tématem: cyklisti v Praze – Analýza pohybu cyklistů po Praze, za použití tracklogger softwarů. Případné návrhy na změnu a zlepšení plynulosti, snížení nehodovosti. Práce s velkými daty, na které běžné nástroje nestačí. European cycle challenge – vizualizace heatmapy, případně tvorba a vizualizace heatmapy pro Do Práce na Kole. Preference cyklistů. Článek z ročníku vyšel v ArcRevue 1/2018

Turnus 2018/19

V ZS 2018/19 jsme se ve spolupráci s MČ Praha Vinoř jsme se věnovali problematice svozu tříděných odpadů a městské zeleni. Jedna část studentů optimalizovala rozmístění kontejnerů, druhá pak designovala pěší stezky a vypracovala i online aplikaci s upozorněními na zajímavosti. Více se můžete dočíst v časopise ArcRevue 1/2020

Turnus 2021/22

Tento kurz se věnoval zpracování zajímavých výstupů projektu TA ČR Adaptační výzvy měst (CzechGLOBE). Výsledkem je online Storymapa s názvem Čeká nás život v rozpáleném městě? Klimatická zranitelnost Prahy, Brna a Ostravy v roce 2050, která vznikla na základě výsledků pro Prahu, které jsme stihli zpracovat na kurzu: https://arcg.is/1rm5r