Indikátory pro hodnocení přírodního prostředí

logo_inwertnaturLead partner projektu:
Ústav fotogrammetrie a dálkového průzkumu,
Technická univerzita Drážďany, Helmholtzstraße 10, Dresden, D-01062

(německé stránky projektu)

 

Doba trvání: 01/2014 – 12/2014

Další partneři projektu: Správa NP České Švýcarsko, Správa NP Saské Švýcarsko

Projekt je financován Evropskou unií jako součást programu Ziel3/Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko pro období 2007-2013.

Číslo projektu: 100154765

Na území národních parků České Švýcarsko i Saské Švýcarsko se rozkládají historicky intenzivně hospodářsky využívané lesy. Správy obou p

arků nyní pracují na tom, aby je převedly do přírodě blízkého stavu. Aktuální lesní management je v současné době namířen na změnu struktury lesů. Lesy, které mají přírodě blízké druhové složení, jsou totiž stabilnějšími ekosystémy než lesy hospodářské. Při hodnocení přirozenosti a zkoumání vývoje struktury lesa nelze však vycházet jen z druhové struktury. Je třeba zohlednit další faktory, jakou je strukturní rozmanitost a přirozená dynamika porostu stejně jako historie využívání a současné kulturní vlivy.

V rámci projektu InwertNatur, podpořeného z programu EU Cíl 3, byly v rámci přeshraniční spolupráce mezi Technickou univerzitou v Drážďanech, Ústavem fotogrammetrie a dálkového průzkumu, Ústavem pro obecnou ekologii a ochranu životního prostředí (TU Dresden, Institut für Photogrammetrie und Fernerkundung, Institut für Allgemeine Ökologie und Umweltschutz) a Botanickým ústavem Akademie věd České republiky vyvinuty indikátory, které pro vybrané oblasti krajiny v rámci hranic národních parků do jisté míry umožňují dokumentovat a vyhodnotit přírodní hodnotu krajiny.

Zpracování výsledků projektu zahrnuje řadu kroků, které jsou shrnuty v závěrečné publikaci (ke stažení). Byly vyvinuty indikátory, poskytující cenné informace pro budoucí management lesů a které lze kromě toho využít i pro hodnocení krajiny z hlediska její blízkosti k přírodě a jedinečnosti.

V průběhu projektu byl společně s Lead partnerem také vydán informační list

 

Kontakt: doc. Ing.  Jan Wild, Ph.D.
Tel. +420 271015278
e-mail: jan.wild@ibot.cas.cz

Členové odborného týmu: Martin Adámek, Přemysl Bobek, Věroslava Hadincová (Odd. populační ekologie), Matěj Man, Zuzana Münzbergová (Odd. populační ekologie), Markéta Švarcová (Odd. vegetační ekologie)

Techničtí pracovnící: Alena Dubovská, Zdenka Konopová, Irena Krausová, Jaroslav Novotný, Yvona Tesařová

EN